17th February

Born

Georgy Gapon1870 Georgy Gapon (36 years old)

Artūrs Dannebergs1891 Artūrs Dannebergs (50 years old)

Stefan Konstanty Gieysztor1868 Stefan Konstanty Gieysztor (84 years old)

Dzintra Klētniece1946 Dzintra Klētniece (70 years old)

Ilze Šķipsna-Rotroka1928 Ilze Šķipsna-Rotroka (52 years old)

Died

Boris Sheremetev1719 Boris Sheremetev (66 years old)

Tom Regan2017 Tom Regan (78 years old)

Robert H. Michel2017 Robert H. Michel (93 years old)

Atis Kronvalds1875 Atis Kronvalds (37 years old)

Arvīds  Kalniņš1981 Arvīds Kalniņš (86 years old)